8-441-54858
8 687 33180
8 616 94005

TEISINGA KAINA UŽ PIENĄ !
Pamario pienas |Apie mus |Klauskite |Naujienos |Kontaktai |Kainos
 
Apie mus
Įstatai

I. BENDROJI DALIS

1. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“ (toliau – „Kooperatyvas“ ) įstatymų numatyta tvarka fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams poreikiams tenkinti. Jo nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvarta su šiuo Kooperatyvu ir aktyviai dalyvauja Kooperatyvo valdyme.
2. Kooperatyvas yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo ir kitais įstatymais, teisiniais aktais ir šiais įstatais. Juridinio asmens teises Kooperatyvas įgyja nuo įregistravimo dienos.
3. Kooperatyvas turi atsiskaitomąsias ir valiutines sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose, savo antspaudą, simboliką, firminį ženklą ir savarankišką balansą.
4. Kooperatyvas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatyvas pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.
5. Kooperatyvas steigiamas neribotam laikui.
6. Kooperatyvo ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmųjų ūkinių metų pabaiga laikoma tų kalendorinių metų pabaigos diena. Jei Kooperatyvas likviduojamas nepasibaigus ūkiniams metams, tai paskutinieji ūkiniai metai laikomi pasibaigusiais Kooperatyvo likvidavimo įregistravimo dieną.
7. Kooperatyvo buveinės adresas: Mokyklos g. 4, Laučių km. 99154 Šilutės raj.

II. KOOPERATYVO TIKSLAS, VEIKLOS POBŪDIS IR TEISĖS

8. Kooperatyvo tikslas – narių ekonominių, ūkinių ir socialinių poreikių tenkinimas apsirūpinant gamybos priemonėmis, teikiant paslaugas, gaminant bei realizuojant produkciją, taip pat užsiimant kita gamybine, ūkine ir komercine veikla, atstovaujant ir ginant narių interesus įvairiose institucijose.
9. Pagrindinės gamybinės, ūkinės ir komercinės veiklos sritys:
9.1 surinkti, perdirbti, pakuoti, sandėliuoti ir parduoti pieną bei jo produktus ir produktus, kuriems pagaminti naudojamas pienas;
9.2 padėti kooperatyvo nariams apsirūpinti gyvuliais, įranga, žaliavomis;
9.3 koordinuoti Kooperatyvo narių veiklą, sprendžiant gamybos, komercijos, socialinės saugos, ekologijos ir kitas problemas, tarpininkauti užmezgant kontaktus su verslo partneriais, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose bei mugėse;
9.4 analizuoti paslaugų (prekių) paklausą ir pasiūlą vidaus ir užsienio rinkoje, teikti atitinkamą informaciją savo nariams, padėti Kooperatyvo nariams rengti verslo planus;
9.5 Organizuoti savo narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymąsi ir stažuotes Lietuvoje bei užsienio šalyse, diegti naujas technologijas, mokslo ir praktikos laimėjimus, bendradarbiauti vykdant mokslo tyrimo ir kitus darbus.
9.6 Kooperatyvo veiklos pobūdis:
Pienininkystė
Pieno produktų gamyba
Kitų maisto produktų gamyba
Kita didmeninė prekyba
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Krovinių transportavimas keliais
Žemės ūkio augalų auginimas
Buhalterinės apskaitos ir audito atlikimas
Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas
Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas
Veterinarinė diagnostinė veikla
Kooperatyvas gali užsiimti ir kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymas. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus licenciją.
10. Kooperatyvas turi teisę:
10.1 valdyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti pagal įstatymus,
10.2 nustatyti kapitalo naudojimo būdus ir strategiją,
10.3 sudaryti sandorius ( sutartis ), priimant turtinius įsipareigojimus,
10.4 nustatyti savo produkcijos, darbų ir paslaugų kainas, įkainius ir tarifus,
10.5 skolintis lėšų iš savo narių pagal paskolos sutartį, skolinimosi tvarka nustatoma atskiru valdybos patvirtintu dokumentu,
10.6 atsiskaityti už prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kokia sutarta forma,
10.7 jungtis į kooperatinių bendrovių sąjungas, taip pat kitų įstatymų nustatyta tvarka – į kitas organizacijas.
10.8 nustatyti Kooperatyvo organizacinę struktūrą, steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius,
10.9 įsigyti ir įsteigti kitas įmones, tame tarpe bendras su užsienio partneriais,
10.10 priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo teises ir pareigas bei darbo užmokestį,
10.11 materialiai remti Kooperatyvo narius ir darbuotojus,
10.12 skirti lėšas paramai, sveikatos apsaugai, švietimui, kultūrai bei mokslui remti, o taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti,
10.13 turėti ir kitų teisių, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III.KOOPERATYVO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Kooperatyvo nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla – pienininkyste ir atitinkantys kooperatyvo tikslus. Kai keli fiziniai asmenys veda bendrą ūkį, kooperatyvo nariu gali būti tik vienas iš jų .
12. Narių priėmimo tvarka:
12.1 asmuo, norintis tapti Kooperatyvo nariu, privalo pateikti prašymą. Asmuo turi teisę susipažinti su Kooperatyvo turtinėmis prievolėmis ir privalo susipažinti su Kooperatyvo įstatais. Asmuo turi raštu patvirtinti, kad susipažino su įstatais ir turtinėmis prievolėmis. Be tokio patvirtinimo prašymas nesvarstomas.
12.2 valdyba artimiausiame posėdyje privalo apsvarstyti naujo nario priėmimo klausimą ir priimti sprendimą, tačiau ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Priėmus arba atsisakius priimti į Kooperatyvą naują narį, jam per 5 darbo dienas raštu pranešama apie Valdybos sprendimą.
12.3 narystė įgyjama nuo tos dienos, kai sumokami visi privalomi mokesčiai numatyti įstatuose ir kai Kooperatyvo valdyba nutaria priimti asmenį į narius ir įregistruoji jį Kooperatyvo narių registrą.
12.4 jei asmuo į Kooperatyvo narius nepriimamas, įmokėti stojamasis mokestis ir pajinis įnašas grąžinami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo.
12.5 Kooperatyvo nariui juridiniam asmeniui Kooperatyvo narių susirinkime atstovauja organas, kurio kompetencijai toks atstovavimas yra priskirtas, arba jo įgaliotas asmuo.
13.Narystės Kooperatyve pasibaigimo pagrindai:
13.1 asmens narystė Kooperatyve pasibaigia:
13.1.1 jam išstojus iš Kooperatyvo narių;
13.1.2 pašalinus jį iš Kooperatyvo narių;
13.1.3 kai jis perleidžia pajų kitam asmeniui;
13.1.4 fiziniam asmeniui Kooperatyvo nariui mirus;
13.1.5 juridinį asmenį Kooperatyvo narį likvidavus arba reorganizavus;
13.1.6 Kooperatyvą likvidavus.
13.2 nario stojamasis mokestis, nutrūkus narystei Kooperatyve, negrąžinamas.
14. Narystės Kooperatyve pasibaigimas ir atsiskaitymas jai pasibaigus:
14.1 narys, nutaręs išstoti iš Kooperatyvo, apie tai privalo pranešti raštu pareikšti valdybai arba išsiųsti prašymą registruotu laišku prieš 2 mėn. nurodydamas datą, iki kurios jis atsiskaitys su Kooperatyvu pagal priimtus įsipareigojimus. Gauti prašymai registruojami.
14.2 su nariu, pareiškusiu norą išstoti iš Kooperatyvo, turi būti sudaryta sutartis, dėl buvimo Kooperatyve metu prisiimtų materialinių įsipareigojimų vykdymo tęstinumo arba užbaigimo.
14.3 Kooperatyvo nariui išstojant iš Kooperatyvo, sprendimą dėl jo atleidimo priima valdyba. Priėmus nutarimą dėl atleidimo, narystė Kooperatyve nutrūksta, o narių registre įrašoma atleidimo iš Kooperatyvo narių data.
14.4 perleidusio pajų asmens narystė Kooperatyve pasibaigia valdybai priėmus sprendimą dėl asmens, įsigijusio perleidžiamą pajų, priėmimo į Kooperatyvo narius.
14.5 su asmeniu, kurio narystė Kooperatyve pasibaigė dėl išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, Kooperatyvas atsiskaito ne vėliau kaip per metus nuo narių ( narių atstovų ) susirinkimo, patvirtinusio finansinių metų, kuriais pasibaigė šio asmens narystė Kooperatyve, atsiskaitomybę ir pelno ( nuostolio ) paskirstymą , dienos.
14.6 asmeniui, kurio narystė Kooperatyve pasibaigė dėl išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, Kooperatyvas grąžina už pajų, jei jis nėra perleistas kitam asmeniui, įneštą pajinį įnašą, atlygina narių ( narių atstovų ) susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė Kooperatyve, pradžios nariui paskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmoka apyvartai proporcingą išmoką , jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių (narių atstovų ) susirinkimo sprendimas. Nepiniginiai pajiniai įnašai, jeigu šis asmuo pageidauja, grąžinami natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų neproporcingos žalos Kooperatyvui ar asmeniui, kurio narystė Kooperatyve pasibaigė. Stojamasis mokestis negrąžinamas.
14.7 mirusio fizinio asmens Kooperatyvo nario įpėdiniams, likviduoto arba reorganizuoto juridinio asmens Kooperatyvo narių teisių perėjimas, jeigu jie nėra Kooperatyvo nariai ir per metus nuo šių teisių įgijimo nėra priimti į Kooperatyvo narius šiuose įstatuose nustatyta tvarka, 14.6 punkte nurodytas už pajų įnašas grąžinamas, apyvartai proporcinga išmoka išmokami šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
14.8 narys, visuotinio arba atstovų susirinkimo sprendimu, iš Kooperatyvo šalinamas, jeigu :
14.8.1 daugiau nei puse metų Kooperatyvo narys nevykdo prekių ir paslaugos apyvartos su Kooperatyvu;
14.8.2 pažeidžia Kooperatyvo įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus normatyvinius aktus, reglamentuojančius Kooperatyvo veiklą;
14.8.3 pasinaudodamas Kooperatyvo konfidencialia informacija bei nario teise, sudaro sau asmeniškai ar kitiems asmenims naudingus sandorius, tuo padarydamas Kooperatyvui nuostolius;
14.8.4 tyčia ar dėl savo aplaidumo trukdo Kooperatyvui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, dėl ko nukenčia Kooperatyvo prestižas arba kitaip jam padaroma žala;
14.8.5 tampa kito kooperatyvo, užsiimančio konkuruojančia ūkine – komercine veikla, nariu;
14.8.6 nevykdo kitų Kooperatyvo nario pareigų, susijusių su Kooperatyvo tikslų siekimu.
14.8.7 Kooperatyvo narys skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie Kooperatyvą ar jo veiklą, dėl ko nukenčia Kooperatyvo prestižas.
14.9 prieš pašalinant narį iš Kooperatyvo, valdyba prieš 1 mėnesį privalo apie tai narį įspėti raštu. Įspėjime turi būti nurodyti konkretūs šalinimo motyvai. Narys, gavęs tokį įspėjimą, ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo įspėjimo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į valdybą dėl konflikto sureguliavimo gera valia.
14.10 narys sprendimą dėl pašalinimo iš Kooperatyvo turi teisę apskusti teismui per tris mėnesius nuo nutarimo priėmimo dienos.
15. Kooperatyvo narys turi teisę:
15.1 prieš stojant į Kooperatyvą, susipažinti su jo turtinėmis prievolėmis.
15.2 dalyvauti Kooperatyvo narių ( narių atstovų ) susirinkime, rinkti valdymo ir kontrolės organų narius ir būti į juos išrinktas.
15.3 balsuojant turėti vieną balsą, nepaisant pajaus dydžio.
15.4 disponuoti pajumi visuotinio narių ( narių atstovų ) susirinkimo patvirtinta tvarka, nepažeidžiant LR kooperatinių bendrovių ( kooperatyvinių ) įstatymo ir kitų įstatymų.
15.5 gauti apyvartai proporcingą išmoką.
15.6 narių ( narių atstovų ) susirinkimo patvirtintą tvarka, naudotis Kooperatyvo turtu ir teikiamomis paslaugomis.
15.7 gauti likviduojamo Kooperatyvo turto dalį pagal narių ( narių atstovų ) susirinkimo patvirtintą tvarką.
15.8 būti kelių kooperatinių bendrovių nariu, jeigu jo narystė neprieštarauja šiems įstatams.
15.9 valdybos patvirtinta tvarka pagal sutartį skolinti Kooperatyvui lėšų.
15.10 išstoti iš Kooperatyvo narių ir gauti šio Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą už pajų įneštą pajinį įnašą, išmoką už nariui priskirtą turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą. Stojamasis mokestis negražinamas.
15.11 gauti informaciją apie Kooperatyvo veiklą ir turtą.
15.12 perleisti savo pajų kitam Kooperatyvo nariui ( nariams ) arba kitam ne Kooperatyvo asmeniui.
15.13 duoti raštišką įgaliojimą (patvirtintą notaro) kitam Kooperatyvo arba šeimos nariui už jį balsuoti narių ( narių atstovų ) susirinkime.
15.14 apskųsti teismui Kooperatyvo valdybos, narių ( narių atstovų ) susirinkimų nutarimus, kai tai liečia jį asmeniškai.
15.15 savo žemę išnuomoti Kooperatyvui.
15.16 dirbti Kooperatyve pagal darbo sutartį.
15.17 išstoti iš Kooperatyvo.
16. Kooperatyvo narys privalo:
16.1 laikytis įstatymų ir šių įstatų.
16.2 vykdyti Kooperatyvo organų nutarimus.
16.3 tausoti Kooperatyvo turtą.
16.4 saugoti Kooperatyvo technologines ir komercines paslaptis.
16.5 vykdyti prekių ir paslaugų apyvartą su Kooperatyvu.
16.6 pirmoje eilėje naudotis Kooperatyvo teikiamomis paslaugomis.
17. Kooperatyvo narys atsako už savo Kooperatyvo turtines prievoles, Kooperatyvo prisiimtas iki jam įstojant, su kuriomis stojantysis į Kooperatyvą supažindinamas pasirašytinai.
18. Kooperatyvo narys pagal Kooperatyvo prievoles atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu ir jam priklausančio turto dydžiu. Už nuostolius padarytus veikla, užtraukiančia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

19. KOOPERATYVO KAPITALAS. GRYNASIS PELNAS IR JO PASKIRSTYMO TVARKA

19. Kooperatyvo kapitalas:
19.1 Kooperatyvo kapitalas yra nuosavas ir skolintas.
19.2 nuosavas kapitalas sudaromas iš:
19.2.1 Kooperatyvo narių stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų;
19.2.2 atskaitymų iš Kooperatyvo pelno;
19.2.3 Kooperatyvo narių perduodamos jiems priskirtos pelno dalies;
19.2.4 rėmėjų ir ( arba ) valstybės neatlygintai perduoto piniginio ir ( arba ) natūrinio turto;
19.2.5 kitų įstatymuose neuždraustų pajamų.
19.3 Kooperatyvo nuosavas kapitalas, išskyrus už pajus įneštus pajinius įnešus, yra nedalomas.
19.4 Kooperatyvo skolintas kapitalas sudaromas iš paskolų ir kitų skolintų lėšų.
19.5 Kooperatyvo nuosavas kapitalas skirstomas į pagrindinį ir atsargos( rezervinį) kapitalą.
19.6 Kooperatyvo pagrindinis kapitalas naudojamas Kooperatyvo ūkinei veiklai ir turtui įsigyti.
19.7 Į Kooperatyvo rezervinį kapitalą skiriamas narių stojamasis mokestis ir ne mažiau kaip 5 % skirstomo grynojo pelno, kol atsargos, (rezervinis) kapitalas nesudaro 1/10 nuosavo kapitalo vertės.
19.8 Atsargos ( rezervinis) kapitalas narių (narių atstovų) susirinkimo sprendimu naudojamas nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti.
19.9 Rezervinio kapitalo dalis, viršijanti 1/10 nuosavo kapitalo vertės, gali būti naudojama kitiems Kooperatyvo tikslams.

20. KOOPERATYVO NARIO PAJUS

20.1 Kooperatyvo nario stojamasis mokestis fiziniam ir juridiniam asmeniui 5 Lt nuo kiekvienos karvės, stojimo į Kooperatyvą metu (karvių skaičius imamas iš Veterinarijos registro). Išstojus iš Kooperatyvo ir vėl stojant į Kooperatyvą stojamasis mokestis padidinamas dešimt kartų.
20.2 Kooperatyvo nario pajaus dydis yra lygus nario įneštų pajinių įnašų vertei. Pajiniai įnašai įnešami grynais pinigais ir (ar) kitu turtu. Nepiniginiam pajiniam įnašų įkainavimui Kooperatyvo valdyba sudaro komisiją (ekspertų grupę).
Nepiniginių pajinių įnašų įvertinimo tvarką parengia ir tvirtina Kooperatyvo valdyba.
Pajiniu įnašu negali būti žemės ūkio paskirties žemė ir turtas, kuriuo disponuoti pajinį įnašą įmokančiam asmeniui yra apribotos teisės, taip pat turtas, į kurį Kooperatyvas negali įgyti nuosavybės teisės.
20.3 Minimalus privalomo pajinio įnašo dydis: fiziniams ir juridiniams asmenims 10 Lt už kiekvieną karvę, (karvių skaičius imamas iš Veterinarijos registro).
20.4 Maksimalus pajinio įnašo dydis: fiziniams ir juridiniams asmenims ne didesnė kaip 1/10 turto dalis.
20.5 Pajiniai įnašai gali būti didinami iš Kooperatyvo nariui priskaičiuotų pajamų, tikslinių piniginių įmokų.
20.6 Nariai stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą, kurio suma negali būti mažesnė nei šiose įstatuose numatytas minimalus dydis, sumokamas iki valdybos sprendimo priimti ar ne asmenį į kooperatyvo narius..
20.7 Nario stojamasis mokestis ir pajus registruojami Kooperatyvo apskaitos dokumentuose. , nariui išduodamas dokumentas su valdybos pirmininko parašu bei Kooperatyvo anspaudu.
20.8 Kooperatyvo nariai turi teisę perleisti pajų kitiems asmenims. Pirmenybę įsigyti perleidžiamą pajų tomis pačiomis sąlygomis turi kooperatyvo narys. Apie ketinimą perleisti pajų Kooperatyvo narys privalo raštu pranešti kitiems Kooperatyvo nariams ir valdymo organui įstatuose nustatyta tvarka. Jeigu per mėnesį nė vienas Kooperatyvo narys, kuriam apie perleidžiamą pajų buvo pranešta, neįsigyja pajaus, pajinį įnašą išperka kooperatyvas. Kooperatyvo narys pajumi disponuoja įstatymų bei šių įstatų numatyta tvarka.

21. KOOPERATYVO GRYNOJO PELNO SKIRSTYMAS

21.1 Kooperatyvo per finansinius metus uždirbto grynojo pelno paskirstymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams.
21. 2 Grynasis pelnas skirstomas šia eilės tvarka:
a) atsargos (rezerviniam) kapitalui papildyti;
b) apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti;
c) atskaitymas į investicijų fondą;
d) samdomiems darbuotojams , valdybos ir revizijos komisijos nariams premijuoti.
21.3. apyvartai proporcingai išmokai skiriama iki 10 % grynojo pelno.
21.4. apyvartai proporcinga išmoka išmokama pinigais. Išmokėjimo tvarką ir terminą tvirtina Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimas.
21.5 Pelno likutis, Kooperatyvo valdybos nutarimu, gali būti naudojamos ir kitiems Kooperatyvo reikmėms tenkinti.
V. KOOPERATYVO VALDYMAS IR KONTROLĖ

22. Kooperatyvo valdymo organai:
Kooperatyvo organai yra narių susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas.
Kooperatyvo narių skaičiui viršijus 100, narių susirinkimas keičiamas Kooperatyvo narių atstovų susirinkimu. Kooperatyvo narių atstovų susirinkimas turi visus LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytus narių susirinkimo įgaliojimus. Kooperatyvo narių atstovų susirinkime kiekvienas atstovas turi vieną balsą, nepriklausomai nuo to , kiek narių jis atstovauja.
Kooperatyvo narių atstovų susirinkimui renkami nuo 10 Kooperatyvo narių – 1 atstovas, vienerių metų laikotarpiui. Atstovai, narių atstovų susirinkimui renkami pravedus rinkimus atskiruose padaliniuose ( pieno surinkimo punktuose ). Išdalinami sąrašai su tame padalinyje esančiais kooperatyvo narių vardais ir pavardėmis kiekvienam asmeniškai, narys pažymi sąraše kiek reikalaujama nuo to pieno supirkimo punkto kandidatų. Sąrašai surenkami ir suskaičiuojami balsai administracijoje, bei pieno supirkimo punktuose paskelbiami išrinkti kooperatyvo nariai atstovauti visuotiniame narių atstovų susirinkime.
Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimas:
a) tvirtina, keičia Kooperatyvo įstatus;
b) renka, atšaukia valdybos narius ir jos pirmininką, renka, atšaukia revizijos narius ir jos pirmininką , tvirtina audito įmonę;
c) įvertina valdybos, revizijos komisijos ir audito įmonės išvadą dėl Kooperatyvo finansinės atskaitomybės;
d) tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, priima nutarimą dėl pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo;
e) tvirtina Kooperatyvo veiklos perspektyvinį planą;
f) priima sprendimą dėl; stojimo į sąjungas, išstojimo iš jų, filialų, atstovybių, kitų įmonių ir organizacijų steigimo, veiklos nutraukimo ir kitus organizacinius klausimus;
g) tvirtina valdybos, administracijos vadovo ir revizijos darbo reglamentą
h) prima sprendimą dėl Kooperatyvo ilgalaikio turto įgijimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų ūkio subjektų prievoles, jeigu šių sandorių suma viršija 1/10 Kooperatyvo nuosavo kapitalo vertės;
i) priima sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti arba likviduoti Kooperatyvą
j) sprendžia kitus Kooperatyvo ūkinės-komercinės ir finansinės veiklos klausimus, kuriuos pateikia tvirtinti valdyba.
Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimą šaukia Kooperatyvo valdyba, o jei valdyba nustatytais atvejais ir terminais susirinkimo nesušaukia - administracijos vadovas arba ne mažiau kaip ¼ Kooperatyvo narių. Eilinius Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimus valdyba sušaukia kasmet, ne vėliau kaip per 6 mėnesius po finansinių metų pabaigos.
Apie šaukiamą susirinkimą nariams (narių atstovams) turi būti pranešta vietinėje spaudoje, Kooperatyvo būstinėje arba struktūriniuose padaliniuose ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų.
Neeilinius susirinkimus valdyba šaukia savo iniciatyva, o taip pat, kai to reikalauja ne mažiau kaip1/4 Kooperatyvo narių (narių atstovų).
Narių (narių atstovų) susirinkimui pirmininkauja išrinktas Kooperatyvo narys. Susirinkimas išrenka sekretorių ir balsų skaičiuotojus.
Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip1/3 Kooperatyvo narių arba 1/2 narių atstovų. Jeigu tiek Kooperatyvo narių (narių atstovų) į susirinkimą neatvyko, susirinkimas tais pačiais darbotvarkės klausimais turi būti šaukiamas pakartotinai.
Pakartotinai sušauktame susirinkime sprendimus priima esant bet kokiam Kooperatyvo narių (narių atstovų) skaičiui. Pakartotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per1 mėnesį, apie tai pranešant nariams (narių atstovams) ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
22.1 Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimo sprendimai priimami Kooperatyvo narių (narių atstovų), užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų dauguma.
22.2 Kooperatyvo narių atstovų susirinkime balsuojama atviru balsavimu ir slaptu, kai slapto balsavimo reikalauja ne mažiau kaip 1/2 susirinkimo dalyvių sąraše užsiregistravusių Kooperatyvo narių atstovų). Kooperatyvo valdybos nariai ir jos pirmininkas, revizinė komisija ir jos pirmininkas(jei nėra atliekamas auditas) renkami balsavimu, sprendimas priimamas balsų dauguma. Sprendimui dėl ilgalaikio turto dalies, didesnės kaip 1/10 Kooperatyvo nuosavo kapitalo vertės, įgijimo, perleidimo ar nuomos reikalingos narių atstovų susirinkimo sprendimas, priimamas balsų dauguma, o sprendimai dėl kitų ūkinio subjektų prievolių laidavimo ar garantavimo arba turto įkeitimo, arba ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, kai vieno sandorio suma yra didesnė kaip 1/10 Kooperatyvo nuosavo kapitalo vertės, reikalingas narių(narių atstovų) susirinkimo sprendimas. Kooperatyvo narių atstovų susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasirašo susirinkimo sekretorius, pirmininkas ir susirinkimo įgaliotas Kooperatyvo narys. Prie narių (narių atstovų) susirinkimo protokolo pridedamas Kooperatyvo narių atstovų, atvykusių ir užsiregistravusių iki susirinkimo pradžios, sąrašas.
22.3 Kooperatyvo valdyba yra kolegialus Kooperatyvo valdymo organas. Valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos darbo tvarką, valdybos narių ir jos pirmininko pareigas bei įgaliojimus nustato Kooperatyvo narių (narių atstovų) susirinkimo patvirtintas darbo reglamentas.
22.4 Valdyba renkama iš 7 narių, kiekvienais metais 1/3 valdybos narių perrenkant.
22.5 Valdybos narys gali įgalioti (įgaliojimu patvirtintu pas notarą) kitą asmenį atstovauti jį valdyboje.
22.6 Pasibaigus valdybos kadencijai, ji vykdo savo įgaliojimus iki bus išrinkta nauja valdyba.
22.7 Bet kuris valdybos narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu pareiškęs valdybai, valdybos pirmininkas arba visa valdyba gali būti atšaukti narių susirinkimo (narių atstovų) susirinkimo sprendimu kadencijai nepasibaigus.
22.8 Valdyba savo posėdžius organizuoja pagal reikalą, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį.
22.9 Valdyba sprendimus priima posėdyje, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų valdybos narių. Sprendimai priimami balsų dauguma. Valdyba į kiekvieną savo posėdį kviečia administracijos vadovą, jei jis nėra valdybos narys.
22.10 Valdybos nariai, valdybos pirmininkas ar administracijos vadovas privalo atlyginti Kooperatyvui nuostolius, padarytus dėl valdybos, valdybos pirmininko arba administracijos vadovo sprendimų, priimtų pažeidžiant Kooperatyvo įstatus ar su Kooperatyvo veikla susijusius įstatymus. Valdybos nario, valdybos pirmininko arba administracijos vadovo atsistatydinimas ar pašalinimas iš pareigų jo nuo nuostolių, kurie susidarė dėl jo kaltės, atlyginimo neatleidžia. Kooperatyvo valdybos nariai Kooperatyvui padarytą žalą atlygina solidariai. Paskirti valdybos nariai, priimant neteisėtus, Kooperatyvui žalingus sprendimus balsavę prieš (tai turi būti užfiksuota protokole), nuo žalos atlyginimo atleidžiami.
22.11 Kooperatyvo valdyba nustato informacijos, kuri sudaro Kooperatyvo komercinę bei technologinę paslaptį, sudėtį ir traukia atsakomybėn už jos pagarsinimą.
22.12 Valdyba turi šiuos įgaliojimus:
a) paruošia valdybos, administracijos vadovo darbo reglamentą ir pateikia jį tvirtinti narių (narių atstovų) susirinkimui;
b) priima sprendimus dėl priėmimo į Kooperatyvo narius ir atleidimo iš Kooperatyvo;
c) renka ir atšaukia administracijos vadovą;
d) administracijos vadovo siūlymu tvirtina darbuotojų atlyginimus;
e) rengia ir tvirtina nepiniginio pajinio įnašo įvertinimo tvarką, nustato realizuojamos produkcijos kainas ir teikiamų paslaugų įkainius;
f) nustato lėšų skolinimosi iš savo narių tvarką;
g) organizuoja narių (narių atstovų) susirinkimus ir informuoja apie tai Kooperatyvo narius (narių atstovus);
h) sprendžia kitus Kooperatyvo veiklos klausimus, kurie nepriskirti narių (narių atstovų) susirinkimo, administracijos vadovo, revizijos komisijos kompetencijai.
22.13 Valdybos pirmininką renka visuotinis arba atstovų susirinkimas. Valdybos pirmininkas kviečia valdybos posėdžius, pirmininkauja juose ir organizuoja nutarimų projektų parengimą bei vykdymą. Valdybos pirmininkas atstovauja valdybą pagal pareigas, o Kooperatyvą pagal valdybos ar narių (narių atstovų) susirinkimo įgaliojimus bei nutarimus, vykdo kitą veiklą, kuri nepriskirta (narių atstovų) susirinkimo, administracijos vadovo, revizijos komisijos (revizoriaus) bei vadybinės veiklos darbuotojų kompetencijai.
22.14 Administracijos vadovas yra vienasmenis kooperatyvo valdymo organas.
22.15 Administracijos vadovas – direktorius ( toliau Administracijos vadovas):
a) organizuoja ir vykdo Kooperatyvo ūkinę veiklą;
b) atstovauja Kooperatyvo santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže, sudaro sandorius;
c) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas su valdybos pritarimu;
d) teikia valdybai medžiagą apie savo darbą;
e) teikia valdybai Kooperatyvo veiklos programos, pajamų ir sąnaudų sąmatas, finansinės atsakomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektus;
f) atlieka kitus Kooperatyvo jo kompetencijai priskirtus veiksmus.
g)savarankiškai (vienasmeniškai) vykdo valdybos, visuotinio narių (narių atstovų) susirinkimo pavestas funkcijas ir nutarimus.
h)tvarko kooperatyvo turtą, įskaitant ir pinigines lėšas.

Reikalavimai administracijos vadovui ir administracijos darbo tvarka nustatoma administracijos darbo reglamente.
22.16 Administracijos vadovą renka ir atšaukia valdyba. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo valdybos pirmininkas.
22.17 Administracijos vadovu gali būti Kooperatyvo narys, taip pat kitas veiksnus fizinis asmuo. Administracijos vadovu negali būti revizijos komisijos narys, jos pirmininkas.
22.18 Administracijos vadovas dalyvauja valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise.
23. Kooperatyvo kontrolė:
23.1 Kooperatyvo ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja Kooperatyvo narių ( narių atstovų ) susirinkimo tvirtinama audito įmonė.
23.2 Audito įmonė:
23.2.1 tikrina Kooperatyvo ūkinę finansinę veiklą;
23.2.2 informuoja Kooperatyvo narių ( narių atstovų ) susirinkimą, valdybą ir administracijos vadovą apie Kooperatyvo veiklos pažeidimus;
23.2.3 finansiniams metams pasibaigus, narių ( narių atstovų ) susirinkimui pateikia išvadą dėl Kooperatyvo metinės finansinės atskaitomybės.
23.3 Kooperatyvo narių (narių atstovų ) susirinkimas, valdyba, revizijos komisija patikrinimams gali kviestis ekspertus.
23.4 Kooperatyvo veiklą įstatymų nustatyta tvarka turi teisę tikrinti valstybės institucijos.

VI. KOOPERATYVO PABAIGA IR PERTVARKYMAS

24. Kooperatyvo reorganizavimas:
24.1 Reorganizavimas – tai Kooperatyvo, kaip juridinio asmens, pasibaigimas be likvidavimo procedūros.
24.2 Kooperatyvas gali būti reorganizuojamas šiais būdais:
24.2.1 jungimo;
24.2.2 skaidymo.
24.3 Galimi Kooperatyvo jungimo būdai yra prisijungimas ir susijungimas:
24.3.1 prijungimas – vienos ar daugiau kooperatinių bendrovių prijungimas prie kitos kooperatinės bendrovės, kuriai pereina visos reorganizuojamo Kooperatyvo teisės ir pareigos;
24.3.2 sujungimas – dviejų ar daugiau kooperatinių bendrovių susivienijimas į naują kooperatinę bendrovę, kuriai pereina visos reorganizuotų kooperatinių bendrovių teisės ir pareigos.
24.4 Galimi Kooperatyvo skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:
24.4.1 išdalijimas – reorganizuojamo Kooperatyvo teisių ir pareigų išdalijimas kitoms veikiančioms kooperatinėms bendrovėms;
24.4.2 padalijimas – reorganizuojamo Kooperatyvo pagrindu įsteigiamos dvi ar daugiau kooperatinių bendrovių, kurioms tam tikromis dalimis pereina reorganizuojamo Kooperatyvo teisės ir pareigos.
24.5 Reorganizavime dalyvaujančių kooperatinių bendrovių valdymo organai privalo parengti reorganizavimo sąlygas. Jose nurodoma:
24.5.1 kiekvienos reorganizuojamos kooperatinės bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią kooperatinę bendrovę;
24.5.2 reorganizavimo būdas, pasibaigiantis Kooperatyvas ir tęsiančios veiklą po reorganizavimo kooperatinės bendrovės;
24.5.3 reorganizuojamo Kooperatyvo nario tapimo tęsiančio veiklą po reorganizavimo kooperatinės bendrovės nariu tvarka, sąlygos ir terminai bei išmokos Kooperatyvo nariams;
24.5.4 momentas, nuo kurio pasibaigiančio Kooperatyvo teisės ir pareigos pereina tęsiančiai veiklą po reorganizavimo kooperatinei bendrovei;
24.5.5 papildomos teisės, reorganizavimo laikotarpiu suteikiamos reorganizuojamų kooperatinių bendrovių valdymo ir kontrolės organams, taip pat ekspertams;
24.5.6 sąlygos, kurias patenkinus reorganizavimas gali būti baigiamas.
24.6 Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti kiekvienos po reorganizavimo veiksiančios kooperatinės bendrovės įstatų projektai.
24.7 Kiekvienos reorganizavime dalyvaujančios kooperatinės bendrovės valdymo organai privalo parengti raštines ataskaitas. Ataskaitose turi būti nurodyti reorganizavimo tikslai, paaiškintos reorganizavimo sąlygos, Kooperatyvo veiklos tęstinumas, taip pat nurodyti reorganizavimo terminai bei ekonominiai pagrindai, jei to pareikalauja reorganizavime dalyvaujančio Kooperatyvo nariai, turintys ne mažiau kaip 1/20 balsų.
24.8 Kooperatyvo reorganizavimo sąlygos turi būti įvertintos reikiamos klasifikacijos nepriklausomų ekspertų. Kiekviena reorganizavime dalyvaujanti kooperatinė bendrovė skiria ekspertą.
24.9 Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti paskelbta viešai tris kartus, darant ne mažesnes kaip 30 dienų pertraukas, arba paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta visiems Kooperatyvo kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyta: kiekvienos reorganizuojamos kooperatinės bendrovės pavadinimas, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią kooperatinę bendrovę, reorganizavimo būdas, pasibaigiančio Kooperatyvo ir tęsiančios veiklą po reorganizavimo kooperatinės bendrovės momentas, nuo kurio pasibaigiančio Kooperatyvo teisės ir pareigos pereina tęsiančiai veiklą po reorganizavimo kooperatinei bendrovei, kur ir nuo kada galima susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančių veiklą ir naujai kuriamų kooperatinių bendrovių steigimo dokumentais ar jų projektais ir visų reorganizavime dalyvaujančių kooperatinių bendrovių valdymo organų parengtomis ataskaitomis, ekspertų vertinimais bei praėjusių 3 finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis.
24.10 Sprendimo dėl Kooperatyvo reorganizavimo priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie sprendimą reorganizuoti Kooperatyvą turi paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.
24.11 Sprendimas dėl kooperatinės bendrovės reorganizavimo turi būti priimtas ne mažiau kaip 1/3 kooperatinės bendrovės narių(narių atstovų), užregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų. Sprendimas dėl kooperatinės bendrovės reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 dienų nuo reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo. Sprendimu dėl kooperatinės bendrovės reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji įstatai.
24.12 Reorganizavimas laikomas baigtu, kai juridinių asmenų registre įregistruojamos po reorganizavimo sukurtos naujos kooperatinės bendrovės ar įregistruojami tęsiančių veiklą kooperatinių bendrovių pakeisti įstatai.
24.13 Reorganizuojant naujai įkurtos kooperatinės bendrovės pirmasis narių susirinkimas turi išrinkti kooperatinės bendrovės valdymo ir kontrolės organus.
24.14 Likviduojamas Kooperatyvas negali būti reorganizuojamas.
25. Kooperatyvo pertvarkymas:
25.1 Kooperatyvas pertvarkomas Civilinio kodekso ir LR kooperatinių bendrovių ( kooperatyvų ) įstatymo nustatyta tvarka. Po pertvarkymo veikiančiam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkomo Kooperatyvo teisės ir pareigos.
25.2 Sprendimą pertvarkyti Kooperatyvą ir kartu po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus priima narių susirinkimas ne mažiau kaip 1/3 Kooperatyvo narių (narių atstovų), užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų.
25.3 Apie Kooperatyvo pertvarkymą turi būti paskelbta viešai 3 kartus, darant ne mažesnes kaip 30 dienų pertraukas, arba viešai vieną kartą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo ir pranešta raštu visiems Kooperatyvo kreditoriams. Pranešime nurodoma:
25.3.1 Kooperatyvo pavadinimas;
25.3.2 Kooperatyvo buveinė;
25.3.3 Kooperatyvo kodas;
25.3.4 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pertvarkomą Kooperatyvą;
25.3.5 juridinio asmens, į kurį pertvarkomas, teisinė forma;
25.3.6 pertvarkomo Kooperatyvo nario tapimo po pertvarkymo tęsiančio veiklą juridinio asmens dalyviu tvarka, sąlygos ir terminai;
25.3.7 momentas, nuo kurio pertvarkomo Kooperatyvo teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo tęsiančiam veiklą juridiniam asmeniui;
25.3.8 kur ir kada galima susipažinti su pertvarkymo sąlygomis, jeigu jos sudaromos, po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentais ir pertvarkomo Kooperatyvo praėjusių 3 finansinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis.
25.4 Sprendimo dėl Kooperatyvo pertvarkymo priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie sprendimą pertvarkyti kooperatinę bendrovę turi paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka.
25.5 Pertvarkymas laikomas baigtu nuo po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.
25.6 Steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per 6 mėnesius nuo sprendimo pertvarkyti Kooperatyvą priėmimo.
26. Kooperatyvo likvidavimas
26.1 Kooperatyvas likviduojamas:
26.1.1 narių susirinkimo sprendimu;
26.1.3 Kooperatyvo narių skaičiui sumažėjus mažiau, negu yra LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų ) įstatymo leidžiamas minimumas, jeigu Kooperatyvo nariai per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria Kooperatyvo reorganizuoti ar pertvarkyti;
26.1.4 teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu likviduoti bankrutavusį Kooperatyvą;
26.1.5 teismo sprendimu, kai Kooperatyvo steigimas pripažįstamas negaliojančiu, kaip tai nustatyta Civiliniame kodekse;
26.1.6 teismo sprendimu juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, kaip tai nustatyta Civiliniame kodekse;
26.1.7 teismo sprendimu, kai Kooperatyvo veikla pripažįstama netinkama, kaip tai nustatyta Civiliniame kodekse, ir taikoma likvidavimo priemonė.
26.2 Kooperatyvo likvidavimo tvarką nustato Civilinis kodeksas ir LR kooperatinių bendrovių ( kooperatyvų ) įstatymo.
26.3 Asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti Kooperatyvą paskiria likvidatorių. Juo turi būti reikiamos kvalifikacijos asmuo.Gali būti skiriama keletas likvidatorių. Jei skiriama keletas likvidatorių, yra sudaroma likvidacinė komisija ir vienas iš likvidatorių skiriamas likvidacinės komisijos pirmininku .
26.4 Nuo likvidatoriaus ( likvidacinės komisijos ) paskyrimo Kooperatyvo organai, išskyrus narių susirinkimą, netenka įgaliojimų, Kooperatyvo narių susirinkimo kompetencija dėl sandorių sudarymo, taip pat valdymo ir kontrolės organų teisės bei pareigos pereina likvidatoriui ( likvidacinei komisijai ).
26.5 Likvidatorius ( likvidacinė komisija ):
26.5.1 pateikia juridinių asmenų registrui dokumentus, reikalingus pasikeitusiems registro duomenims įregistruoti;
26.5.2 skelbia apie likvidavimą šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka;
26.5.3 atstovauja likviduojamą Kooperatyvą teisme, santykiuose su valstybės institucijomis, įstaigomis bei kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
26.5.4 likvidavimo laikotarpiu sudaro Kooperatyvo buhalterinius balansus;
26.5.5 pagal Kooperatyvo sandorius baigia vykdyti prievoles, įskaitant nesumokėtas į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčio administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo likvidavimo paskelbimo dienos ir sudaro naujus sandorius, neprieštaraujančius likviduojamo Kooperatyvo veiklą reglamentuojantiems įstatymams, atsiskaito Kooperatyvo narių susirinkimui jo nustatytais terminais;
26.5.6 per 6 mėnesius nuo likvidavimo paskelbimo dienos priima ir tenkina kreditorių reikalavimus, išieško debitorinius įsiskolinimus;
26.5.7 išaiškėjus ginčytinoms prievolėms, iš Kooperatyvo turto išskiria atitinkamą lėšų sumą joms vykdyti ir įmoka į notariato depozito sąskaitą;
26.5.8 likusį turtą, praėjus 6 mėnesiams nuo likvidavimo paskelbimo dienos, įstatuose nustatyta tvarka padalija Kooperatyvo nariams, atsižvelgdamas į vykdytą apyvartą su Kooperatyvu nuo jo įsikūrimo (apyvarta skaičiuojama pagal pristatyto bazinio pieno kiekį, esamiems kooperatyvo nariams. Kilus ginčams tarp Kooperatyvo narių dėl likusio turto padalijimo, likvidatorius (likvidacinė komisija) sustabdo turto dalijimą. Narių tarpusavio ginčai ir ginčai su likvidatoriumi sprendžiami teisme;
26.5.9 pateikia juridinių asmenų registrui dokumentus, kurie reikalingi likviduotam Kooperatyvui išregistruoti iš juridinių asmenų registro.
26.6 Likvidatorius ( likvidacinė komisija ), kuris nevykdo savo pareigų ar vykdo jas netinkamai, privalo atlyginti Kooperatyvo visą dėl to padarytą žalą. Likvidacinė komisija yra solidariai atsakinga Kooperatyvui ir tretiesiems asmenims už nuostolius, kurie susidarė dėl šios komisijos kaltės.
26.7 Apie Kooperatyvo likvidavimą viešai skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ du kartus, darant 30 dienų pertrauką, taip pat pranešama kiekvienam Kooperatyvo nariui ir kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Apie Kooperatyvo likvidavimą pranešama juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą pirmojo viešo paskelbimo dieną.
26.8 Likviduojamas Kooperatyvas gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie yra susiję su Kooperatyvo veiklos nutraukimu arba kurie numatyti sprendime likviduoti Kooperatyvą.
26.9 Likviduoto Kooperatyvo dokumentai saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2013m. balandžio 27d.

Direktorė
 

back   Atgal
ŽŪKB “Pamario pienas”

Mokyklos g. 4, Laučių km. Šilutės raj.
Tel./fax. +370 441 54858
Mob.: 8 687 33180, 8 616 94005
El. paštas pamariopienas@gmail.com

Pieno tyrimai

nma; vic.lt; žūm; vmi

 

Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos
Pamario pienas